Chuyên Mục Khác

10 Tháng Sáu, 2016

Đại lý thương mại quốc tế

công ty (TRI VIET EXIMCO., LTD (0985225760))  trong lĩnh vực vận tải quốc tế giúp chúng tôi có được những kiến thức chuyên môn sâu sắc nhằm cung cấp những dịch vụ gia tăng hiệu quả, đóng vai trò như một đại lý mua cũng như nhà cung cấp sản phẩm tin cậy tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi thấu hiểu và đánh giá rất cao tầm quan trọng của việc liên kết các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài trong việc tìm kiếm nguồn cung ứng sản phẩm và phân phối hàng hóa. Chúng tôi đặc biệt chú trọng tới mảng thương mại quốc tế với mục đích kết hợp hiệu quả hai lĩnh vực vận tải và thương mại hàng hóa.
services-banner
Nhằm phát triển thương mại hai chiều xuất và nhập, chúng tôi đại diện cho khách hàng tìm hiểu, tìm kiếm nguồn hàng và thực hiện quy trình phân phối sản phẩm cùng với các dịch vụ vận tải hàng hóa, đảm bảo chuỗi hoạt động xuất nhập khẩu hoàn thiện và hiệu quả.
banner-01
Con đường kết nối với thế giới!

Đại diện cho thương nhân; Môi giới thương mại; Ủy thác mua bán hàng hóa; Đại lý thương mại.

1.   Đại diện cho thương nhân Đại diện cho thương nhân được cho là hình thức trung gian thương mại phổ biến nhất trên thế giới. Theo Luật Thương mại năm 2005: “Đại diện cho thương nhân là việc một thương nhân nhận uỷ nhiệm (gọi là bên đại diện) của thương nhân khác (gọi là bên giao đại diện) để thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa, theo sự chỉ dẫn của thương nhân đó và được hưởng thù lao về việc đại diện”. Đặc điểm:   Chủ thể: Bên giao đại diện và bên đại diện. Điều kiện: Cả hai bên đều phải là thương nhân. Trong quan hệ đại diện, người làm đại diện phải giao dịch với bên thứ ba trên danh nghĩa của bên giao đại diện và phải hành động theo sự hướng dẫn của bên giao đại diện. Phạm vi đại diện: Các bên có thể thoả thuận về phạm vi của việc đại diện; bên đại diện có thể thực hiện một phần hoặc toàn bộ các hoạt động thương mại  thuộc phạm vi hoạt động của bên giao đại diện. Hình thức pháp lý: Thông qua Hợp đồng đại diện cho thương nhân. Hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị tương đương.

tuyen-dung-02

2.   Môi giới thương mại Theo Luật Thương mại 2005: “Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới”. Đặc điểm: Chủ thể: Bên môi giới và bên được môi giới. Điều kiện: Theo quy định của Luật Thương mại 2005, bên môi giới bắt buộc phải là thương nhân và phải có đăng kí kinh doanh ngành nghề môi giới thương mại. Phạm vi môi giới: Phạm vi môi giới thương mại khá rộng, bao gồm tất cả các hàng hóa, dịch vụ mà pháp luật cho phép Hình thức pháp lí: Thông qua hợp đồng môi giới.

images-7

3. Ủy thác mua bán hàng hóa Theo Luật thương mại 2005: “Ủy thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác”. Đặc điểm: Chủ thể: Bên ủy thác và bên nhận ủy thác. Điều kiện: Bên ủy thác có thể là thương nhân hoặc không phải là thương nhân, nhưng bên nhận ủy thác bắt buộc phải là thương nhân. Bên nhận ủy thác sử dụng danh nghĩa của chính bên nhận ủy thác để mua hoặc bán hàng hóa thay cho bên ủy thác. Đồng thời, bên nhận ủy thác không được quyền ủy thác lại cho bên thứ ba thực hiện hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa nếu như không có sự chấp thuận bằng văn bản của bên ủy thác. Phạm vi: Bên nhận ủy thác thực hiện việc mua bán hàng hóa trong phạm vi ủy thác của bên ủy thác. Hình thức pháp lý: Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa bắt buộc phải được lập bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị tương đương.

tai_tro_thuong_mai_0